laktive
laktive
laktive

ОТКРИЈТЕ ГО ПРОЕКТОТ

ПроектотЦЕЛ.
Создавањето на специфичен туристички производ фокусиран на постари целни групи (над 55) кои патуваат во ниска или средна сезона на мали езерски градови.

Според податоците на Светската туристичка организација (СТО), најважно за идните трендови на пазарот во 2020 година е зголемување на бројот на постари туристи. Сегментот на лица над 55-годишна возраст ќе го зголеми вкупниот обем на туризмот; овие луѓе се карактеризираат со долгогодишно искуство во областа на туризмот, што ги прави попребирливи потрошувачи и овозможуваат побарувачката да се помести од врвот на сезоната, бидејќи тоа е сегмент од населението, кој е најчесто од пензионери. Еден од клучните елементи кои можат да се извлечат од погоре, и од гледна точка на туристичкиот сектор, како и индивидуалните туристи, е важноста на сегментот формиран од страна на постарите лица кој, поради стареењето на населението, ќе продолжи да расте постојано. Така, од суштинско значење да се гледа на туризмот за постари како на клучен за преформулирање на туризмот или на обемот на достапните производи и дестинации. Една од областите најважни за постарите лица е слободно време, главно, слободно време посветена на туризмот, кое влијае врз нивната физичка, ментална и општествена благосостојба. За причините наведени погоре, се предвидува дека туризмот со постари, како население, ќе биде една од најголемите сили во 21-от век.

ПАКЕТОТ.
Ќе биде наменски развиен за секоја дестинација, врз основа на основниот концепт и збогатен со неколку специјални споредни активности..

Основниот концепт е следниов:
Организирана 3-5 дневна програма за групи, и тоа:
- Сместување и транспорт за време на програмата.
- Посети со водач на најважните атракции од различни тип кои ги има во подрачјето: културни, историски, фолклорни, природни, научни, верски.
- Активност на езерото (брод за крстарење, веслање или слично), и околу езерото (пешачење).
- Друштвени оброци со забава и дегустација на локални производи.
- Учество на конкретни локални настани.
- Забавни јазични курсеви.
- санитарна / медицинска помош кога е потребно - тоа е дополнителна услуга која не се нуди во традиционалните туристички пакети, но со оглед на посебните потреби на нашата целна група, е важен дел од нашата идеја.
Секоја дестинација кон оваа основна шема ќе ги прилагоди локалните атракции и специјалитети кои нивната територија ги нуди.

ПАРТНЕРИТЕ.
Проектот "LAKtive туризам" ќе бидат предложен и развиван во 6 градови кои се наоѓаат на прекрасни езера кои претставуваат 5 европски земји: Италија, Република Македонија, Словенија, Ирска и Шпанија.
Партнерството е веќе оперативно на европско ниво за транснационални проекти поврзани со промоција и унапредување на културните, социјалните, економските и еколошките услови на нивната територија.

1)Општина Исео, Италија – водечки партнер
2)Општина Блед, Словенија
3)Општина Охрид, Македонија
4)Општина Манзанарес ел Реал, Шпанија
5)Советот на Летрим округ, Ирска
6)Општина Кандиа Канавезе, Италија
7)Сениорска асоцијација на Блед
8)ВИС ПОЈ Охрид –Македонија (Тур оператор со седиште во Охрид)
9)Коптур сарл, Исео – Италија (приватна организација која дејствува во туристичкиот сектор)

ЦЕЛИ
а) Воспоставување на механизам за размена на туризмот меѓу "LAKtive туризам" проектните партнери "(LAKtive Европската мрежа);
б) Зголемување на бројот на постари туристи кои патуваат меѓу Европските земји во "LAKtive туризам" проектот во ниска и средна сезона. Предложениот проект има за цел и понатаму да се зголеми типичното присуство на туристите особено во однос на ниската сезона, преку негување на десезонализацијата .

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ
Врз основа на севкупните цели наведени погоре, главен резултат на акцијата е "Создавањето на специфичен туристички производ фокусиран на сениорски целни групи (лица над 55 години) кои патуваат во ниска / средна сезона во малите градови покрај езерата". Со цел да се постигне задолжителниот резултат, проектот "LAKtive туризам" има за цел добивање на специфични очекувани резултати, кои може да се идентификуваат како што следува:

1)Подобрување сезонскиот туризам и продолжување на туристичката сезона;
Во европските земји од LAKtive проектот, во просек, развојот на активностите поврзани со туризмот на постарите лица (третмани за дијализа, патеки за активно стареење, и курсеви по странски јазик на странски универзитети за стари лица, саеми) може да придонесе за годишен пораст од околу 10% во бројот на посетители поврзани со туримот за постари. Ваквото зголемување главно ќе биде дистрибуирано пред и после сезоната, во корист на давателите на туризмот и тур-операторите, кои ќе имаат повисок коефициент на искористеност во тие периоди. Коефициентот на искористеност во месеците во периодот од јануари до мај и од септември до декември е под просекот. Ова се однесува не само на координаторот Исео, туку и на другите партнери.
Зголемувањето на туризмот во ниската и средната сезона ќе ги задоволи специфичните потреби за похомогена дистрибуција на туристичките текови - а со тоа и на приходот - за секторските оператори.
2) Предложена подобрена туристичка понуда преку создавање на постоечките пакети поврзани со одреден туристички производ;
3) Зголемување на бројот на работни места во туристичкиот сектор;
4) зголеменото искористување на сместување преку новиот туристички производ;
5) Подобрена индивидуална територијална промоција како дестинација особено идеална за оние кои бараат одмор за здравје, природа, култура и благосостојба;
6) Подобрена промоција на мали туристички центри; промоција на туристичките потенцијали и туристичката понуда на сите партнери во проектот, особено за развој на туризмот во ниска / средна сезона;
7) Создавање на заеднички календар на настани на европско ниво;
8) Зголемување на свеста на локалните заедници за важноста на третманите за нега и физички и ментални вежби за физичкото и ментално здравје (преку организирање на настани кои вклучуваат публика составена од постари лица, која се карактеризира со различни стилови на живот и физички и здрави услови);

LAKtive туризам, исто така, има намера да изгради цврста соработка која оди подалеку од 15 месеци од проектот. Благодарение на повторливоста на новиот туристички производ, особено за езерските градови, производот може лесно да се прошири и во другите европски земји.

laktive

Контактирајте не на: info@laktive.eu

Преземете ја брошурата

Содржината на овој веб-сајт ги претставува ставовите само на авторот и е негова единствена одговорност; таа не може да се смета дека ги одразува ставовите на Извршната агенција за Мали и Средни Претпријатија, или било кој друг орган на Европската унија. Европската комисија и Агенцијата не прифаќа никаква одговорност.

Авторско право на © 2021 Лактив(LAKtive) туризам - Празници за постари туристи на Европската езера во потрагата по релаксација, спорт и култура - Кредити: Линолмостудио : Linoolmostudio