laktive
laktive

Кандија Канавесе

Morenic Trail

Candia Canavese

from 13/10/2018

to 14/10/2018

The 'Morenic Trail' is a 119-km-long run race, which is comprised of different stages. It crosses the entire morainic amphitheatre of Ivrea (Piedmont) and the third stage runs across Candia Canavese.

laktive

Контактирајте не на: info@laktive.eu

Преземете ја брошурата

Содржината на овој веб-сајт ги претставува ставовите само на авторот и е негова единствена одговорност; таа не може да се смета дека ги одразува ставовите на Извршната агенција за Мали и Средни Претпријатија, или било кој друг орган на Европската унија. Европската комисија и Агенцијата не прифаќа никаква одговорност.

Авторско право на © 2021 Лактив(LAKtive) туризам - Празници за постари туристи на Европската езера во потрагата по релаксација, спорт и култура - Кредити: Линолмостудио : Linoolmostudio